תקנון, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר

כתיבה בהירה, בראשות הגב’ קרן גליקליך, מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת https://www.behira.co.il/ (“האתר“)
האתר והשימוש בו ובחומרים הכלולים בו הם לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
מסמך זה כולל את תקנון האתר ואת תנאי השימוש בו, והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש בו.
השימוש באתר באמצעות שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם, והשימוש שנעשה על ידכם בחומרים, במידע ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש המצוינים באתר ובתקנון זה בפרט.
לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון תקנון זה בטרם הרישום לאתר.

 • כללי
   1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
   2. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר אם באמצעות רשת האינטרנט ואם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
   3. הגלישה באתר מיועדת לכל גיל. פעולה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
   4. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהיא חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, בתקפותן ובאכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 • רישום לאתר

ההרשמה לאתר והזכות להשתמש בשירותים שהוא מציע מותנים בקבלת שם משתמש אישי וסיסמה אישית שבאמצעותם יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמור על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו. 

 • שימוש אישי

כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות להשתמש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות ובהתאם לרישיון שנרכש. בהתאם, סיסמת המשתמש היא אישית והוא לא יעביר אותה לשום צד שלישי. משתמש שיפר הוראה זו פוגע באתר ובמפעיליו וגורם להם לנזקים, ועל כן צפוי לסנקציות העומדות לאתר ולמפעיליו על פי דין.

 • הקורסים והתכנים המוצגים באתר
   1. הקורסים והתכנים המוצעים ו/או מוצגים באתר יופיעו ויוצגו על דפיו.
   2. האתר אינו מחויב בכל דרך שהיא לקיים מגוון כלשהו של קורסים ו/או תכנים ו/או מידע.
   3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון הקורסים, התכנים והמידע המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת. 
   4. האתר שומר לעצמו את כל הזכויות לעדכן את התכנים ואת הקורסים המוצגים באתר, והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.
   5. המחירים המופיעים באתר בצמוד לקורסים הם המחירים העדכניים. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את המחירים באתר ללא קשר למועד ביצוע הרכישה באתר וללא צורך בהודעה על כך.
   6. מעת לעת האתר רשאי להציע לגולשים באתר מבצעים והנחות, וכן לשנותם או להפסיקם בכל עת, הכול על-פי שיקול דעתו.
   7. מרגע ביצוע התשלום יקבל המשתמש גישה מיידית לקורס, והוא יוכל להיכנס לתכנים שהקורס מציע. 
   8. כל קורס יהיה פתוח עבור המשתמש לתקופה של 3 שנים מיום ההרשמה. בתום תקופת המינוי תיננן האפשרות להאריכו בתוספת תשלום. 
 • מדיניות שינויים וביטולים
   1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
   2. ניתן לשנות ו/או לבטל רכישה ו/או הרשמה לקורס בתוך 48 שעות ממועד ההרשמה בלבד, ובתנאי שהמשתמש עדיין לא נכנס לקורס. מרגע שנכנס המשתמש לקורס לא יתאפשרו שינויים ו/או ביטולים כאמור, והמשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
   3. האמור בתקנה זאת לעיל כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 • התכנים באתר וההגנה עליהם

האתר מכיל תכנים הכוללים תמונות, טקסטים, קישורים, איורים, גרפיקה, קובצי קול, קובצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו”ב (להלן “התכנים“) המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכים אישיים בלבד. לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת המשתמש גם מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו..

 • אחריות

התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (“As Is“). האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצורכי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. על המשתמש להפעיל שיקול דעת עצמאי ולפעול בהתאם להנחיות הגוף שאליו מוגשות העבודות, שיעורי הבית, התרגילים, המצגות וכו’. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. 

המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא. כמו כן, האתר לא יהא אחראי למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים. שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/או דמויות הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין.

 • הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת
   1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת. 
   2. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
   3. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
   4. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת“).
   5. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
   6. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 • מדיניות פרטיות
   1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.
   2. נוסף על המידע שהמשתמש מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב של המשתמש, שבאמצעותו המשתמש מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי, לרבות באמצעות שימוש ב קובצי Cookies והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי המשמש למטרת הגלישה, פרטים הנוגעים לספק האינטרנט של המשתמש וכתובות אתרי האינטרנט שמהם הוא הגיע. (המידע הנמסר בעת השארת פרטים והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד “המידע הנאסף באתר“).
   3. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
   4. המידע הנאסף מהשירותים ו/או המוצרים בהם המשתמש מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים ו/או המוצרים המוצעים למשתמש בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
   5. האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר, בין היתר, למטרות הבאות:
    1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
    2. בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
    3. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
    4. תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;
    5. ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
    6. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
   6. האתר יהיה רשאי להעביר את המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק, לרבות, במקרים הבאים:
    1. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
    2. אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;
    3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;
    4. ככלל, כל זמן שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
    5. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הנאסף באתר, ובתנאי שאותו תאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
 • הגבלה או מניעה של גישה לאתר

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

 • אבטחה ופרטיות

פרטיות המשתמשים חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע הנמסר מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שהועברו. המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.

 • קישורים לאתרים אחרים

האתר כולל קישורים (“לינקים“) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים. לינקים אלו מסופקים אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתם של האתר או מפעיליו, והאתר אינו ולא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו. הופעה של לינק לאתר של צד שלישי כלשהו באתר איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר המקושר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הלינק באתר כדי להצביע על קשר של האתר לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר. 

 • תנאים נוספים

האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. האתר יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

 • צרו קשר

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם המשתמש סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בו מטעם כלשהו, המשתמש מוזמן לפנות לאתר לפי הפרטים שלהלן והאתר ישתדל לטפל בפניית המשתמש בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

דוא”ל: [email protected]